دانلود زیرنویس تمام فصل یک بصورت یکجا. کاملا هماهنگ  
ترجمه و زیرنویس از گروه اسکندری. مترجم : محمدرضا اسکندری 
Frnds-S01E24-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E23-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E22-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E21-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E20-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E19-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E18-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E17-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E16-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E15-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E14-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E13-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E12-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E11-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Frnds-S01E10-720p_IMDB-DL.Com  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال  
Frnds-S01E09-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95 
Frnds-S01E08-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95 
Frnds-S01E07-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95 
Frnds-S01E06-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95 
Frnds-S01E05-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95  
Frnds-S01E04-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95  
Frnds-S01E03-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95  
Frnds-S01E02-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95  
Frnds-S01E01-720p_IMDB-DL.Com  
آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 95  
Friends.S01E16.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.720p Blu-ray x264 All Version  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.1080p Blu-ray x264 All version  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E16.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p Blu-ray x264 All Version  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.1080p Blu-ray x264 All version  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E15.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.1080p Blu-ray x264 All version  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E14.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E13.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E12.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E11.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p x264 Mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p Blu-ray x264 Mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E10.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p.Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p.Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p.Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.1080p.Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E09.1080p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E08.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.1080p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E08.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسحه های بلوری 
Friends.S01E07.72p x264  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.720p Blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.720p Blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.720p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.1080p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E07.1080p Blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هاهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06.720p x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06.720p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06.720p x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06.1080p x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06 720p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E06 1080p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05.720p.x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05.720p.x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05.720p.x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05.1080p.x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05 720p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E05 1080p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04.720p.x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04.720p.x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04.720p.x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04.1080.x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04 720p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E04 1080p blu-ray x264  
جدیدترین ترجمه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 720p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 1080p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E03 1080p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 720p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 1080p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E02 1080p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01.Complete.Uncut.480p  
زحمت زیرنویس رو کسای دیگه کشیدن من یه جا جمعشون کردم 
Friends.All.Seasons.Complete [All Versions]  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.All.720p.1080p.HDTV.Versions  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.All.720p.1080p.BluRay.Versions  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.720p.HDTV.x264.TVCENTER  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.720p.HDTV.x264.BoB  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.720p.BluRay.x264.MRS  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.720p.BluRay.2CH.x265.HEVC-PSA  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.1080p.BluRay.MovieFa  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.1080p.BluRay.maximersk  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends.All.Seasons.1080p.BluRay.DeeJayAhmed  
► BluRay + HDTV + UTF8 ◄ 
Friends -Season 1 All Episodes-720p_IMovie-DL.Co  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Friends -Season 1 All Episodes-1080p_IMovie-DL.Co  
95آخرين نسخه‌ي ويرايش شده سال 
Friends S01E01  
زیرنویس قسمت اول فرندز هماهنگ با کیفیت 720 
UTF8 .Casual Writing. for Friends TV Series S01E01 از 2000 DVD.L  
 
UNICODE .Casual Writing. for Friends TV Series S01E01 از 2000 DVD.L  
 
Season 1 Episode 5  
 
Season 1 Episode 4  
 
Season 1 Episode 3  
 
Season 1 Episode 2  
 
Season 1 Episode 17  
 
Season 1 Episode 16  
 
Season 1 Episode 1  
 
M-FARAHANI Episode 22  
تقدیم به همه پارسی زبانان 
M-FARAHANI Episode 21  
تقدیم به همه پارسی زبانان 
M-FARAHANI episode 20  
تقدیم به همه پارسی زبانان قسمت بیستم 
ham3d-am...s1-e9  
for lovely Iranian 
FRIENDS-SEASON ONE-EPISODE 24  
FRIENDS-SEASON ONE-EPISODE 24 
Friends-S01E23  
akbar_1300@yahoo.com 
Friends.S01E24.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E23.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E22.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E21.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E21.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E20.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E19.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E19.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E18.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E18.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E17.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E17.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E16.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E16.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E15.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E15.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E14.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E14.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E13.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E13.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E12.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E12.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E11.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E11.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E10.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E09.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E09.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E08.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E08.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E07.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E07.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E06.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E06.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E05.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E05.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E04.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E03.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E03.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری  
Friends.S01E02.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E01.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E01.720p.HDTV.x264-BoB  
TvWorld.ir 
Friends.S01E01.720p.BluRay.x264.MiniShare  
هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01E01. 720p x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 720p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 720p x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 720p blu-ray x264 mini share  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 720p blu-ray x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 720p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 1080p x264 BoB  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01E01. 1080p blu-ray x264  
جدیدترین نسخه، هماهنگ با تمام نسخه های بلوری 
Friends.S01.Complete.720p.BluRay.x264.MiniShare  
فصل اول کامل هماهنگ شده با بلوری 
Friends.S01.BoB.720p.Complete  
TvWorld.ir 
Friends Season 1 Disk 4  
 
Friends Season 1 Disk 3  
 
Friends Season 1 Disk 2  
 
Friends Season 1 Disk 1  
 
friends s01 e24 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e23 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e22 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e21 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e20 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e19 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e18 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e16e17 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e15 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e14 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e13 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e12 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e11 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e10 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e09 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e08 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e07 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e06 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e05 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e04 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e03 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e02 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends s01 e01 UNCUT.DVDRip.XviD  
کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
F.r.i.e.n.d.s - 01x01 - The One Where It All Began  
►تقدیم به همه ی فارسی زبانان◄ هماهنگ با نسخه های 50 و 80 مگابایتی  
friends s01e02to24 ReEnc x264 BoB 175MB  
 
M-FARAHANI  
با تشکر از سایر دوستان 
Friends-Season 1.720p.Bluray.x264.ctrlhd  
هماهنگ با بلوری 
Friends Season 1Complete  
 
friends s01 All Episodes. .  
friends s01 All Episodes. (کاملا هماهنگه. ترجمه من نیست تنظیمش کردم 
friends fullpack 24 E  
جمع آوری شده از زیر نویس های همین سایت زمانبندی تصحیح شده اگر مشکلی بود بگید رفع بشه Powered By nextsub.net © 2015 - 2016