کدام کلمات انگلیسی s جمع نمیگیرند؟

کدام کلمات انگلیسی s جمع نمیگیرند؟

✅ سوال بسیاری از افراد این است: کدام کلمات انگلیسی s جمع نمیگیرند؟ در اینجا اسامی غیر قابل شمارش انگلیسی و چند کلمه که جمع بسته نمیشوند و متاسفانه بعضی زبان آموزان s جمع به آنها اضافه میکنند را آورده ایم:

Fruit
میوه

Advice
☝️توصیه،پند

Information
اطلاعات

Furniture
لوازم خانگی

Luggage
چمدان

Hair
مو

Bread
نان

Fish
ماهی

Sheep
گوسفند

مثال:

❌We didn’t have many fruits this summer.
✅We didn’t have much fruit this summer.

❌Furnitures are often made of wood.
✅Furniture is often made of wood.

❌The sheeps are grazing* in the field.
✅The sheep are grazing in the field.

Graze
چرا کردن

 

تمرین

 

۱٫ The news I’ve received ____ good.
۲٫ Where ___ the money?
۳٫ His trainers ____ worn out*.
۴٫ Maths ____ my poorest subject.
۵٫ Riches*_____ sought* after by all.
۶٫ Our furniture _____ getting old.
۷٫ This pair of scissors* _____ not sharp.
۸٫ Eating fish_____ very healthy.
۹٫ The number of mobile phones ____increasing.
۱۰٫ The sheep _____grazing in the field.

@everydayenglishtips

* worn out
گذشته wear out به معنای پاره شدن

*riches
کلمه rich در حال جمع معنای ثروت دارد

*sought
گذشته seek به معنای در جستجو چیزی رفتن

*scissors ✂️
قیچی

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

جواب ها

 

۱٫ Was

 

کلمه news هیچ گاه فعل جمع نمیگیرد

 

۲٫ Is

 

کلمه money هیچگاه فعل و s جمع نمیگیرد

 

۳٫ Are

 

رجوع شود به توضیح سوال ۷

 

۴٫ Is

 

کلمات maths,politics, physics و امثال آنها با وجود s جمع آخر، فعل مفرد میگیرند.

 

۵٫ Is

 

این کلمه در حالت جمع معنی ثروت میدهد،اما فعل آن همیشه مفرد است.

 

۶٫ Is

 

فعل کلمه furniture همیشه مفرد است.

 

۷٫ Is

 

وقتی از a pair of یعنی یک جفت استفاده میکنیم، فعل مفرد است.

اما اگر فقط بگوییم scissors یا trousers یا trainers فعل آن جمع است.

۸٫ Is

۹٫ Is

 

اگر بگوییم the number of فعل باید مفرد باشد،

اما اگر بگوییم a number of فعل جمع خواهد بود.

 

۱۰٫ Are

 

کلمه sheep هیچگاه s جمع نمیگیرد، اما فعل آن جمع است.

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز